Kehra Koguduse põhikiri

Kehra Koguduse põhikiri

Kehra Koguduse põhikiri

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
Kehra Kogudus
PÕHIKIRI
 
I peatükk
Üldsätted
§ 1 Koguduse nimi on Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra
Kogudus, lühendatult Kehra Kogudus. Käesolevas põhikirjas kasutatakse edaspidi sõna
Kogudus.
§ 2 Kogudus asukoht on Eesti, Kehra linn.
§ 3 Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi raamatud.
§ 4 Kogudus on usuline ühendus, kuhu kuuluvad vabatahtlikult ühinenud liikmed, kes on
omaks võtnud Koguduse usulised tõekspidamised.
§ 5 Oma tegevuses juhindub Kogudus Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Koguduse
põhikirjast. Koguduse põhikirjas sätestamata juhtudel juhindub Kogudus Eesti EKB
Koguduste Liidu põhikirjast.
§ 6 Kogudus on Eesti Vabariigi aja tegutsenud Kehra Baptisti Koguduse (nimetatud ka Kehra
Baptisti Usuühing) ning NSVL ajal tegutsenud Kehra EKB Koguduse õigusjärglane.
 
II peatükk
Koguduse tegevuse eesmärgid ja abinõud nende saavutamiseks
§ 7 Koguduse tegevuse eesmärkid on:
1) levitada Piibli õpetust ja kuulutada evangeeliumi;
2) kasvatada oma liikmeid ja pooldajaid Piibli tundmises ja evangeeliumi vaimus; töötada
kristliku usuelu ja kõlbluse äratamiseks, levitamiseks ja kaitseks, usklike
ühendamiseks ja kasvatamiseks evangeeliumi alusel;
3) rahuldada oma liikmete ja pooldajate usulisi ja vaimulikke vajadusi;
4) arendada hoolekannet ja heategevust;
5) arendada koostööd teiste kogudustega ja olla ühenduses teiste konfessioonidega;
6) luua kontakte ja arendada koostööd välisriikide usuliste ühendustega, sealhulgas
Koguduse töötegijate ettevalmistamiseks ja teadmiste täiendamiseks, delegatsioonide
vahetamiseks ja ühisürituste läbiviimiseks;
7) esindada ja kaitsta Koguduse liikmete soovil nende huve riigi ja kohaliku
omavalitsuse organite ja asutuste ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute ees.
§ 8 Koguduse eesmärkide saavutamise abinõud on:
1) jumalateenistuste, evangelisatsiooni- jm koosolekute, konverentside,
armastussöömaaegade, seminaride, kontsertide jmt korraldamine;
2) vaimulike talituste läbiviimine, sealhulgas kodudes, õppeasutustes, haiglates, vanadeja
invaliididekodudes, pansionaatides, vanglates, kinnipidamisasutustes jm;
3) pastorite, jutlustajate, nende abide, diakonite ja diakonisside ametisse õnnistamine
ning Koguduse tööle seadmine;
4) meeste, naiste, noorte huvialaringide ja töörühmade moodustamine ning nende töö
juhtimine (pühapäevakoolid, piibliringid, kirjanduse levitajad, rändjutlustajad, põetajad,
koduabilised, käsitöö- ja kodunduse ringid jne.);
5) laste ja noorte vaimulik ja kõlbeline kasvatamine piiblikoolide, huvialaringide,
seminaride, suvekoolide, laagrite jmt korraldamise kaudu;
6) laulukooride, orkestrite ja teiste muusikaliste kollektiivide asutamine, nende töö
korraldamine ja avalike kontsertide organiseerimine;
7) usuteemaliste jms trükiste toimetamine, trükkimine ja levitamine;
8) korjanduste, ühistööde jne. korraldamine;
9) humanitaarabi jagamine ja vahendamine;
10) stipendiumite ja toetuste jagamine;
11) misjonitöö arendamine, misjonäride väljaläkitamine ja toetamine;
12) ekskursioonide ja laagrite organiseerimine;
13) Koguduse tööpunktide loomine, Koguduse osakondade moodustamine ning uute
koguduste rajamine;
14) leskede, orbude, haigete, raukade, invaliidide ja puudustkannatajate eest hoolitsemine
vastavalt võimalustele; vajaduse ja võimaluse korral vastavate hooldusasutuste
asutamine, ülalpidamine või toetamine;
15) raamatukogude, foto-, video- ja filmoteekide asutamine ning nende kasutamine
misjonitöös;
16) raadio- ja televisiooniprogrammide koostamine, nende eetrisse andmine ja levitamine;
17) toitlusettevõtete (kohvikute, sööklate jne.) asutamine.
 
III peatükk
Koguduse liikmed, nende õigused ja kohustused
§ 9 Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku avalduse alusel vaimulikult
uuestisündinud inimesi. Koguduse liikmeks astumisega kaasneb vaimuliku talitusena
ristimine, kui liikmeksastuja ei ole varem ristitud. Koguduse liikme elu ja usulised
tõekspidamised peavad vastama Koguduse põhimõtetele.
§ 10 Noorem kui 15-aastane isik võib kuuluda Kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.
§ 11 Koguduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Koguduse juhatus ning sellest
informeeritakse kogudust korralise jumalateenistuse käigus.
§ 12 Koguduse liige:
1) elab ja töötab evangeeliumi õpetuse kohaselt ning on nii usuelus kui tavakäitumises
eeskujuks kaasinimestele;
2) arvestab oma vaimulikus tegevuses Koguduse vaimulike, juhatuse ja üldkoosoleku
otsuseid, soovitusi, nõuandeid ja manitsusi;
3) järgib Koguduse põhikirja;
4) toetab Kogudust vabatahtlike rahaliste ja muude materiaalsete vahenditega.
§ 13 Kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel Koguduse liikmetel on õigus valida ja olla
valitav Koguduse juhtiv- ja tööorganitesse, revisjonikomisjoni ning ametiisikuks.
§ 14 Koguduse liikmel on õigus:
1) osa võtta Koguduse üldkoosolekust hääleõigusega;
2) pöörduda suusõnaliselt või kirjalikult Koguduse juhtiv- ja tööorganite poole oma
ettepanekutega, soovidega ja saada teavet Koguduse õpetust ja tegevust
puudutavates küsimustes;
3) lahkuda Kogudusest, teatades enne oma otsusest kirjalikult Koguduse juhatusele.
§ 15 Piibli põhimõtteid või Koguduse põhikirja rikkunud või eiranud või Koguduse tööst enam
kui üks aasta eemal olnud liige võidakse kustutada juhatuse otsusega Koguduse liikmete
nimekirjast. Koguduse pastor teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest
ja selle põhjusest kirjalikus vormis.
§ 16 Kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele Kogudusest lahkumisel
ega ka muudel juhtudel.
 
IV peatükk
Koguduse vaimulikud talitused, vaimulikud ja nende teenistusriietus
§ 17 Koguduse vaimulikud talitused on ristimine (üldjuhul vee alla kastmine), Koguduse
liikmeks õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg, kihlus, laulatus,
lapse õnnistamine, õnnistus- ja pühitsustalitus (koduõnnistamine, sakraalhoone
sissepühitsemine jne), matus, vaimulikuks ordineerimine, pastori, diakoni, diakonissi,
jutlustaja ja nende abi ametisse õnnistamine.
§ 18 Koguduse vaimulikud on:
1) pastorid
2) diakonid ja diakonissid
§ 19 Koguduse vaimulike teenistusriietus on üldlevinud pidulik riietus. Vaimulik võib kasutada
ka halli, sinist, musta või valget vaimulikusärki. Talitusel võib vaimulik kasutada musta või
valget pikka kuube. Pastor võib kasutada kristliku sümboolikaga tumesinist stoolat.
 
V peatükk
Koguduse juhtivorganid
§ 20 Koguduse juhtivorganid on:
1) üldkoosolek;
2) juhatus;
3) pastor.
 
VI peatükk
Koguduse üldkoosolek
§ 21 Koguduse kõrgeim juhtivorgan on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt
kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku ka siis, kui
seda põhjendatud ning kirjalikul nõudmisel soovib pastor või vähemalt üks kümnendik
Koguduse liikmetest.
§ 22 Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg ja päevakord teatatakse Koguduse liikmetele
vähemalt 10 päeva enne koosolekut kirjalikult või vähemalt kahe nädala jooksul korralistel
jumalateenistustel suusõnaliselt. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate
arvust, kui see on kokku kutsutud vastavalt põhikirjale.
§ 23 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud või esindatud hääleõigusliku liikme; pastori valimisel ja Koguduse põhikirja
vastuvõtmisel ja muutmisel on vajalik üle 2/3 poolthäälte olemasolu. Koguduse
vaimulikud valitakse salajasel hääletamisel. Üldkoosoleku otsusega võidakse ka muid
küsimusi otsustada salajasel hääletamisel.
§ 24 Koguduse üldkoosolek:
1) kuulab ära pastori, juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;
2) kinnitab majandusaasta aruande;
3) kinnitab Koguduse põhikirja ja selle muudatused;
4) valib ja vabastab põhikirjas sätestatud korras Koguduse vaimulikud;
5) valib juhatuse ja revisjonikomisjoni;
6) vajadusel otsustab Koguduse arengut ning usu- ja majanduselu puudutavad
küsimused ja lahendab arusaamatused;
7) otsustab Kogudusele kuuluvate kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade koormamise
piiratud asjaõigustega ning kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade võõrandamise
küsimused;
8) otsustab kuulumise või väljaastumise Eesti EKB Koguduste Liitu ja teistesse
organisatsioonidesse;
9) otsustab Koguduse tegevuse lõpetamise ja määrab likvideerimiskomisjoni.
 
VII peatükk
Juhatus
§ 25 Koguduse juhatus on kolme- kuni seitsmeliikmeline. Koguduse pastor on juhatuse liige
ametikoha järgi. Juhatuse liikmekandidaadid esitab koguduse pastor aktiivsete Koguduse
kaastööliste seast. Juhatus valitakse kolmeks aastaks üldkoosoleku poolt. Juhatuse
esimees ja pastor võivad esindada Kogudust kõigis õigustoimingutes üksinda, ülejäänud
juhatuse liikmed kahekesi.
§ 26 Juhatus jagab omavahel tööülesandeid, valides vajadusel oma liikmete hulgast esimehe
ja aseesimehe. Kui juhatus valitakse kolmeliikmeline, on pastor ühtlasi juhatuse esimees.
Kui juhatuse esimeest ei valita, täidab tema kohuseid pastor.
§ 27 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Juhatuse koosoleku kutsub
kokku, seda juhatab ning päevakorra valmistab ette juhatuse esimees.
§ 28 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse
otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte juhatuse koosolekul osalevatest
liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Salajane
hääletamine viiakse läbi vähemalt ühe juhatuse liikme nõudmisel.
§ 29 Koguduse juhatus:
1) juhib ja esindab Kogudust;
2) võtab tööle ja vabastab Koguduse palgalised töötajad;
3) korraldab ning kontrollib Koguduse raamatupidamist;
4) võtab vastu ja arvab välja Koguduse liikmeid ning peab arvestust liikmete üle;
5) otsustab Koguduse vara kasutamise ja käsutamise küsimused (välja arvatud
üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes).
§ 30 Juhatuse liikmetel on sõnaõigus kõikidel Koguduse tööorganite koosolekutel.
§ 31 Juhatuse koosolekud protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija
allkirjadega.
 
VIII peatükk
Koguduse pastor, diakonid ja diakonissid
§ 32 Koguduse pastor valitakse viieks aastaks üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel ja
ta peab saama üle 2/3 poolthäält koosolekust osa võtnud ja esindatud Koguduse liikmete
arvust. Pastori kandidaadi esitab Koguduse juhatus, kes eelnevalt kooskõlastab selle
Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekoguga.
§ 33 Koguduse pastor:
1) on Koguduse vaimuliku töö juht;
2) viib läbi vaimulikke talitusi ning juhib ja koordineerib nende läbiviimist teiste vaimuliku
töö tegijate poolt;
3) on Koguduse juhatuse liige;
4) suunab Koguduse juhtiv- ja tööorganite tegevust; vastutab juhtiv- ja tööorganite töö
vaimuliku taseme eest;
5) nimetab vabatahtlikud töötegijad töölõikudele; vajaduse korral kutsub kokku juhtiv- ja
tööorganite koosolekuid;
6) esitab üldkogu koosolekule juhatuse liikmekandidaadid koguduse aktiivsete töötegijate
seast;
7) esitab üldkoosolekule aruande Koguduse tegevusest;
8) annab oma tööst jooksvalt aru juhatusele;
9) esindab Kogudust nii kodu- kui välismaal.
§ 34 Koguduse pastori äraolekul täidab tema kohuseid juhatuse esimees või pastori poolt
määratud isik. Kui kogudusel puudub põhikirja kohaselt valitud pastor, määrab juhatus
pastori ajutise kohusetäitja pastori ametissevalimiseni.
§ 35 Koguduse diakonid ja diakonissid valitakse üldkoosoleku poolt pastori ettepanekul
tähtajatult koguduse pastori abilisteks vaimuliku töö teostamiseks koguduses ja väljaspool
kogudust (hingehoiu töö, pastori ülesandel vaimulike talituste läbiviimine; laste-, noorte- ja
eakate töö; meeste- ja naistetöö; muusikatöö, sotsiaaltöö jne).
Diakonid ja diakonissid peavad saama üle poole koosolekul osalenud ja esindatud
koguduse liikmete arvu häältest.
 
IX peatükk
Revisjonikomisjon
§ 36 Koguduse üldkoosolek valib kolmeks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni
Koguduse finants-majandusliku tegevuse ja asjaajamise kontrollimiseks.
§ 37 Koguduse revisjonikomisjon:
1) valib oma liikmete seast esimehe;
2) on töö- ja otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget; revisjonikomisjoni
esimehe ülesandel võib igal ajal kontrollida Koguduse kassat ning raamatupidamist;
3) kontrollib vähemalt üks kord aastas juhatuse finants-majanduslikku tegevust,
asjaajamist ja ressursside kasutamise vastavust õigusaktidele, Koguduse
juhtivorganite otsustele;
4) koostab kontrollimise tulemuste põhjal akti, mille esitab koos tehtud järelduste ja
ettepanekutega Koguduse juhatusele;
5) esitab üldkoosolekule aruande revisjonikomisjoni tööst ja revideerimise tulemustest.
§ 38 Revisjonikomisjoni liikmed ei või olla samaaegselt juhatuse liikmed. Juhatuse
koosolekutest võivad nad osa võtta sõnaõigusega.
§ 39 Revisjonikomisjon võib revideerimisele abiks kutsuda vastava ala asjatundjad 
Koguduse liikmed.
 
X peatükk
Koguduse omand
§ 40 Koguduse omand võib olla vara, mis on vajalik põhikirjast tulenevate ülesannete
täitmiseks. Koguduse sissetulekud on:
1) vabatahtlikud annetused, kingitused ja pärandused ning muu tagastamatu toetus;
2) sissetulekud vara üürimisest, rentimisest, laenutamisest jne;
3) sissetulekud kirjanduse väljaandmisest ja müügist;
4) sissetulekud Kogudusele kuuluva vara müügist;
5) sissetulekud ürituste korraldamisest;
6) muud seaduslikud laekumised.
§ 41 Koguduse vara kasutatakse Koguduse põhikirjalise tegevuse tagamiseks.
 
XI peatükk
Koguduse tegevuse lõpetamine
§ 42 Koguduse likvideerimise otsustab Koguduse üldkoosolek, kui selle poolt hääletab üle
2/3 koosolekul osalenud ja esindatud liikmetest. Üldkoosolek annab likvideerimise
teostamise ülesande selleks valitud likvideerimiskomisjonile. Likvideerimisel
võlausaldajate nõuete rahuldamisest ülejäänud Koguduse vara läheb üle Eesti EKB
Koguduste Liidule.
 
Käesolev põhikiri on vastu võetud Koguduse üldkoosolekul 08. veebruaril 2004.a.
Koosoleku juhataja Alland Parman
Koosoleku protokollija Heli Karu
Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus